ANTURIAETHAU DIGIDOL SIR DDINBYCH

Languages

Lawrlwytho antur yfory

Safleoedd agosaf WiFi

  • Canolfan Twristiaeth Llangollen, LL20 8NU

Gwneud cychod dail ar gamlas Llangollen

Mae’r gweithgaredd teuluol hwn yn eich herio chi i gasglu cymaint ag y gallwch chi o ddeunyddiau naturiol, ac wedyn eu defnyddio i adeiladu ‘cwch’, sy’n barod i hwylio ar gamlas Llangollen.

Rhag ofn y byddwch yn colli’r signal ar eich ffôn rydym yn argymell eich bod yn lawrlwytho PDF o’r gweithgaredd cyn i chi gychwyn. Neu os gallwch dderbyn negeseuon ebost ar eich ffôn symudol cliciwch uchod ac fe anfonwn PDF atoch.

Sut i gyrraedd yno

Cyfeiriad: 
LL20 8BT
Gwybodaeth Trafnidiaeth Gyhoeddus: 
Am wybodaeth ar y dewisiadau o safbwynt trafnidiaeth gyhoeddus, ffoniwch Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.
Disgrifiad Lleoliad: 
Mae’r antur hon yn digwydd yn Rhaeadr y Bedol ac ar gamlas ryfeddol Llangollen. I gyrraedd y man gychwyn, cymerwch yr A542 o Langollen tuag at Rhuthun, ac ar ôl tua milltir a chwarter, trowch ar y B5103 gan ddilyn yr arwydd am Corwen, Llantysilio a Rhewl. Fe fyddwch yn dod i gyffordd gyda thri arwydd ffordd – Corwen (B5103), Rhuthun a Rhaeadr y Bedol (y ffordd y daethoch) a Llantysilio a Rhewl. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dal i fynd yn syth ymlaen, gan ddilyn yr arwyddion am Llantysilio a Rhewl. Ar ôl tua 200m fe ddowch at le parcio ar y chwith (mae arwydd brown am le picnic ac mae toiledau hefyd ar gael yma). Efallai y bydd arnoch chi hefyd eisiau cael golwg ar fap o’r ardal yn y maes parcio. Yna ar droed, trowch i’r chwith allan o’r maes parcio, a chychwyn cerdded tuag at eglwys hyfryd Llantysilio. Cymerwch ofal yma gan nad oes unrhyw balmentydd ar y ffordd yma. Mae’r eglwys ar y chwith ichi – ewch i lawr y llwybr bach, ac yna drwy’r giât fach i’r chwith o brif fynedfa’r eglwys (peidiwch â mynd i fynwent yr eglwys). Yna dilynwch y llwybr i lawr i Afon Dyfrdwy (unwaith eto, cymerwch ofal, gan fod y llwybr yn aml yn fwdlyd iawn ac nid yw’n ddelfrydol ar gyfer bygis na’r rheini sydd â phroblemau symudedd).
Man dechrau’r gweithgaredd: 
Cychwynnwch ar y gweithgaredd hwn unwaith y byddwch wedi mynd trwy’r giât wrth ochr prif fynedfa’r eglwys.

Beth fydd ei angen arnoch

Esgidiau cerdded cyffyrddus. Digonedd o synnwyr cyffredin – mae chwarae wrth ymyl dŵr yn hwyl, ond gall fod yn beryglus hefyd. Mwy fyth o ddychymyg.

Gwybodaeth ddefnyddiol

Parking
Faint o amser fydd y gweithgaredd yn gymryd?: 
Gellir cwblhau’r gweithgaredd hwn mewn hanner awr, ond efallai y byddwch chi’n dewis aros yn llawer hirach i fwynhau mwy ar y gamlas a’r afon, neu hyd yn oed gael picnic!
Cyngor da i chi: 
Pam na thynnwch chi luniau o’ch cychod dail a’u rhannu nhw gyda ni ar dudalen Darganfod Sir Ddinbych ar Facebook (chwiliwch Darganfod Sir Ddinbych). Ydych chi’n dod gyda phram neu fygi? Os felly, efallai fod man cychwyn gwell ichi: trowch oddi ar y B5103 pan welwch chi arwyddion am westy’r Chainbridge, parciwch wrth y gwesty (noder nad yw parcio ar gael ond i bobl sy’n defnyddio cyfleusterau’r gwesty’n ogystal), ac yna ewch am dro ar hyd y dŵr yn union y tu ôl i’r gwesty. Dylech allu cael hyd i ddigon o ddeunyddiau i roi cynnig ar wneud cwch dail yma hefyd!
Llefydd i Fwyta ac Yfed: 

I gael manylion am lefydd i fwyta ac yfed gerllaw, ewch i http://www.llangollen.org.uk