ANTURIAETHAU DIGIDOL SIR DDINBYCH

Languages

Lawrlwytho antur yfory

Safleoedd agosaf WiFi

  • Canolfan Twristiaeth Llangollen, LL20 8NU

Tynnu lluniau o gamlas Llangollen

Mae’r gweithgaredd hwn yn ymwneud â defnyddio’ch camera neu gamera ffôn i gyfleu sut y mae diwydiant wedi trawsnewid y gornel hon o ogledd Cymru a sut, diolch i ymdrechion y peiriannydd enwog Thomas Telford, na ddigwyddodd y newid hwn ar draul tirlun hardd Cymru.

Rhag ofn y byddwch yn colli’r signal ar eich ffôn rydym yn argymell eich bod yn lawrlwytho PDF o’r gweithgaredd cyn i chi gychwyn. Neu os gallwch dderbyn negeseuon ebost ar eich ffôn symudol cliciwch uchod ac fe anfonwn PDF atoch.

Sut i gyrraedd yno

Cyfeiriad: 
LL20 8BT
Gwybodaeth Trafnidiaeth Gyhoeddus: 
Am wybodaeth ar y dewisiadau o safbwynt trafnidiaeth gyhoeddus, ffoniwch Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.
Disgrifiad Lleoliad: 
Mae’r antur hon yn digwydd ger Rhaeadr y Bedol ac ar gamlas ryfeddol Llangollen. I gyrraedd y man gychwyn, cymerwch yr A542 o Langollen tuag at Rhuthun, ac ar ôl tua milltir a chwarter, trowch ar y B5103 gan ddilyn yr arwydd am Corwen, Llantysilio a Rhewl. Fe fyddwch yn dod i gyffordd gyda thri arwydd ffordd – Corwen (B5103), Rhuthun a Rhaeadr y Bedol (y ffordd y daethoch) a Llantysilio a Rhewl. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dal i fynd yn syth ymlaen, gan ddilyn yr arwyddion am Llantysilio a Rhewl. Ar ôl tua 200m fe ddowch at le parcio ar y chwith (mae arwydd brown am le picnic ac mae toiledau hefyd ar gael yma). Efallai y bydd arnoch chi hefyd eisiau cael golwg ar fap o’r ardal yn y maes parcio. Yna ar droed, trowch i’r chwith allan o’r maes parcio, a chychwyn cerdded tuag at eglwys hyfryd Llantysilio. Cymerwch ofal yma gan nad oes unrhyw balmentydd ar y ffordd yma.
Man dechrau’r gweithgaredd: 
Cychwynnwch ar y gweithgaredd hwn wrth ichi droi allan o’r maes parcio; byddwch yn cychwyn cael golygfeydd ar y chwith ichi wrth ichi gerdded ar hyd y ffordd tuag at yr eglwys. Cymerwch ofal, gan nad oes unrhyw balmentydd ar y rhan hon o’r ffordd, ac fe fydd angen ichi fod yn ofalus wrth dynnu unrhyw luniau o’r fan hon.

Beth fydd ei angen arnoch

Camera ffôn neu gamera wedi ei wefru’n llawn. Esgidiau cyfforddus ar gyfer cerdded.

Gwybodaeth ddefnyddiol

Parking
Faint o amser fydd y gweithgaredd yn gymryd?: 
Bydd y daith hon yn cymryd tua 40-50 munud (er y bydd angen ichi feddwl am yr amser i gerdded yn ôl hefyd), ond gallwch gymryd cymaint o amser ag yr hoffech chi er mwyn sicrhau eich bod yn cael cymaint o luniau ag y bydd arnoch eu heisiau.
Cyngor da i chi: 
Os yw’n bosibl, ceisiwch drefnu dod yma yn ystod yr ‘Awr Hud’, sef y cyfnod hwnnw sy’n union ar ôl toriad gwawr neu gyn y machlud bryd y gall golau meddal, euraid, fod yn llenwi’r tirlun. Sicrhewch fod eich lens yn lân. Nid oes caead ar lens eich ffôn symudol, sy’n golygu ei bod yn agored i olion bysedd seimllyd, a all effeithio’n ddrwg ar finiogrwydd a chyferbyniad eich lluniau. Sychwch y camera’n ofalus â’r darn meddalaf a glanaf o frethyn sydd wrth law. Gall rhai o’r llwybrau hyn fod yn hynod o fwdlyd, felly cymerwch ofal a gwisgwch esgidiau addas. Gall rhannau o’r daith hon fod yn anaddas ar gyfer bygis neu gadeiriau olwyn.
Llefydd i Fwyta ac Yfed: 

I gael manylion am lefydd i fwyta ac yfed gerllaw, ewch i http://www.llangollen.org.uk