ANTURIAETHAU DIGIDOL SIR DDINBYCH

Languages

Lawrlwytho antur yfory

Safleoedd agosaf WiFi

  • Llyfrgell Dinbych , LL16 3NU

Braslunio natur fel Beatrix Potter

Yn ogystal â bod yn un o’n hoff awduron ym maes llyfrau plant ac yn arlunydd medrus, roedd Beatrix Potter hefyd yn naturiaethwraig dalentog.  Roedd hi wrth ei bodd mewn ardaloedd cefn gwlad, yn tynnu lluniau o flodau, coed, anifeiliaid, a ffyngau yn arbennig; roedd hyn i gyd yn ymarfer da ar gyfer y darluniadau a barodd i’w llyfrau ennill cymaint o boblogrwydd yn ddiweddarach.

Mae’r gweithgaredd hwn yn mynd â chi’n agos at un o’r llecynnau a ysbrydolai Beatrix Potter pan fyddai’n ymweld â’i hewythr a’i modryb, ac mae’n cynnig nifer o awgrymiadau syml i’ch helpu chithau hefyd i fraslunio.

Rhag ofn y byddwch yn colli’r signal ar eich ffôn rydym yn argymell eich bod yn lawrlwytho PDF o’r gweithgaredd cyn i chi gychwyn. Neu os gallwch dderbyn negeseuon ebost ar eich ffôn symudol cliciwch uchod ac fe anfonwn PDF atoch.

Sut i gyrraedd yno

Cyfeiriad: 
LL16 4SU
Gwybodaeth Trafnidiaeth Gyhoeddus: 
I gael manylion am opsiynau cludiant cyhoeddus, ffoniwch Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 0845 48 49 50.
Disgrifiad Lleoliad: 
Bydd y gweithgaredd hwn yn digwydd wrth i chi fynd ar daith drwy goedwig ar gyrion Dinbych. Saif y goedwig nid nepell oddi ar ffordd y B4501 o Ddinbych i gyfeiriad Nantglyn. Wrth i chi adael Dinbych, ar ôl rhyw filltir byddwch yn dod at arwydd wrth ymyl y ffordd yn cyfeirio at Cae Dai – Amgueddfa Dinbych yr 1950au.
Man dechrau’r gweithgaredd: 
I ddechrau’r gweithgaredd, sefwch gan wynebu arwydd ‘Cae Dai’, ac yna ewch ar hyd y llwybr sy’n arwain i’r chwith, heibio’r gamfa a dilynwch lwybr y goedwig tuag i lawr.

Beth fydd ei angen arnoch

Pensiliau, papur a rhwbiwr. Esgidiau cryfion – gall pethau fynd yn fwdlyd braidd! Camera neu ffôn â chamera i dynnu lluniau cyfeirio.

Gwybodaeth ddefnyddiol

ParkingPicnic
Faint o amser fydd y gweithgaredd yn gymryd?: 
Ni ddylai’r daith gerdded gymryd mwy na rhyw 20 munud i hanner awr. Ond gallwch gymryd faint a fynnoch o amser i fraslunio, paentio neu luniadu’r hyn welwch chi o’ch cwmpas yn y goedlan.
Nodwch os gwelwch yn dda fod y daith gerdded hon yn arwain drwy goetir, caeau ac wrth ymyl yr afon, felly dylech gymryd gofal ar bob adeg. Gall y llwybr fod yn eithaf serth ar adegau, ac mae yma nifer o risiau, felly mae’n bosib nad yw’n addas ar gyfer bygis neu goetsis babis. Mae’r daith gerdded drwy’r goedwig yn rhan o lwybr 2-3 awr sy’n arwain heibio Neuadd Gwaenynog lle’r arferai Beatrix Potter aros pan fyddai’n ymweld â’r ardal. Ceir manylion am y daith, ynghyd â map, yn y llyfryn Cerdded yng Nghefn Gwlad Sir Ddinbych, sydd ar gael o’r ganolfan groeso yn llyfrgell Dinbych neu gellir lawrlwytho copi o www.cefngwladsirddinbych.org.uk Os byddwch yn penderfynu cerdded i Neuadd Gwaenynog, cofiwch os gwelwch yn dda ei fod yn gartref preifat. Er hynny, mae’r gerddi ar agor i’r cyhoedd, drwy drefniant yn unig, rhwng misoedd Mehefin ac Awst.
Oriau Agor: 
Cysylltwch â Neuadd Gwaenynog yn ystod misoedd yr haf ar 0174 581 2066. Tâl mynediad: £3
Cyngor da i chi: 
Mae pensiliau meddalach – wedi’u labelu yn ‘B’ – yn wych ar gyfer cysgodion, tra bod pensiliau caletach – wedi’u labelu yn ‘H’ – yn well ar gyfer manylion a mannau lle mae angen graddliwio ysgafn.
Llefydd i Fwyta ac Yfed: 

I gael manylion am lefydd i fwyta ac yfed yn yr ardal, ewch i www.visitdenbigh.co.uk